VITA - Sống Lạc Quan Hoạt Động Như Thế Nào?

VITA - Sống Lạc Quan Hoạt Động Như Thế Nào?

06/03/2019
(1 lượt)
Tìm hiểu phương thức VITA - Sống Lạc Quan hoạt động, lãi suất cam kết, các loại phí và những thông tin liên quan khác

Tìm hiểu phương thức VITA - Sống Lạc Quan hoạt động, lãi suất cam kết, các loại phí và những thông tin liên quan khác

VITA - Sống Lạc Quan hoạt động như thế nào? 

Chính sách đầu tư, mục tiêu và cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ liên kết chung

 • Quỹ liên kết chung là quỹ được hình thành từ nguồn Phí bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và thuộc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.
 • Generali sẽ thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

Cơ sở và định kỳ xác định quyền lợi đầu tư

 • Lãi suất đầu tư và tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung được cập nhật và công bố định kỳ hàng quý trên website của Generali: www.generali-life.com.vn.

Tài khoản hợp đồng

 • Tài khoản hợp đồng: là tổng của Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (nếu có).
 • Tài khoản cơ bản: Là tài khoản ghi nhận các giá trị từ nguồn Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi duy trì hợp đồng.
 • Tài khoản đóng thêm: Là tài khoản ghi nhận các giá trị tích lũy từ Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ.

Tìm hiểu phương thức VITA - Sống Lạc Quan hoạt động, lãi suất cam kết, các loại phí và những thông tin liên quan khác

Lãi suất cam kết và các loại phí

Lãi suất cam kết

Bạn được hưởng lãi suất đầu tư theo tình hình hoạt động thực tế của Quỹ Liên kết chung nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết như sau:

Năm hợp đồng 01 Từ 02 đến 10 Từ 11 đến 15 Từ 16 đến 20 Từ 21 trở đi
Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm)
4,0%
3,0%
2,0%
1,5% 0,5%

Các loại phí

 • Phí ban đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng.
Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng
1 2 3 4 5 6+
% Phí bảo hiểm cơ bản
70% 40% 35% 25% 10% 0% 
% Phí bảo hiểm bổ trợ 50% 35% 30% 20% 5% 0% 
% Phí bảo hiểm đóng thêm
2%
 • Phí bảo hiểm rủi ro (*): Là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.
 • Phí quản lý hợp đồng (*): Là khoản phí dùng để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong năm 2019, Phí quản lý hợp đồng là 33.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng
  mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.
 • Phí quản lý quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ liên kết chung. Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Generali công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ tối đa là 2% mỗi năm tính trên giá trị Tài khoản hợp đồng.
 • Phí rút tiền từ Tài khoản hợp đồng: Phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản là 2% trên số tiền rút và áp dụng trong suốt Thời hạn hợp đồng. Generali không áp dụng Phí rút tiền đối với các yêu cầu rút tiền từ Tài khoản đóng thêm.
 • Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn:
  • Đối với Tài khoản cơ bản: Nếu giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn, Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn bằng giá trị Tài khoản cơ bản tại thời điểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
  Năm
  hợp đồng

   % Phí bảo hiểm của
  Năm hợp đồng đầu tiên 
  tại thời điểm
  phát hành Hợp đồng bảo hiểm

  1 100%
  2 100%
  3 90% 
  4 80%
  5 70%
  6 50%
  7 40%
  8 30%
  9 20%
  10 10%
  11 - 15 5%
  16+ 0%
  • Đối với Tài khoản đóng thêm: Không áp dụng.

Lưu ý: (*) Các loại phí này có thể được điều chỉnh sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Việc điều chỉnh này được thông báo bằng văn bản đến Bên mua bảo hiểm chậm nhất 03 tháng trước khi áp dụng.

Các trường hợp ngoài phạm vi bảo hiểm

Generali sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

 • Tự tử.
 • Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng và/hoặc Bên mua bảo hiểm.
 • Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm.
 • Tình trạng y tế có trước, ngoại trừ Tình trạng y tế có trước được kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được Generali chấp nhận.
 • Trường hợp khác được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các Trường hợp ngoài phạm vi bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.

 

Tìm hiểu phương thức VITA - Sống Lạc Quan hoạt động, lãi suất cam kết, các loại phí và những thông tin liên quan khác

Bình luận ()

Chưa có bình luận nào

Gui lai ma Got It

1 ngày trước

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

Kết quả thử thách “Góp bước chân, nhận quà ý nghĩa” tháng 9/2020

1 ngày trước

GenGo Myself – Đi bộ vì sức khỏe của bạn và cùng chung sức với Quỹ Gen Tiếp Sức của Generali Việt Nam làm thiện nguyện tháng 9 vừa qua đã nhận được sự...

Đóng phí

5 ngày trước