QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH GENERATOR

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/CEO-DT ngày 01/09/2020 và sửa đổi theo Quyết định số 02/2020/CEO-DB ngày 01/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam).

Quy chế này quy định về Chương trình Generator của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Generali”).

ĐIỀU 1. CHƯƠNG TRÌNH GENERATOR

Generator là chương trình thúc đẩy quảng cáo, chia sẻ thông tin về bảo hiểm trực tuyến của Generali Việt Nam (“Chương trình”).

Chương trình nhằm tăng cường nhận biết của khách hàng, giúp khách hàng chủ động và trực tiếp đặt mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến từ Generali Việt Nam (“Sản phẩm”), và mang lại thù lao cho người chia sẻ thông tin.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ VÀ THÙ LAO

2.1 Phạm vi dịch vụ:

a. Trong phạm vi Chương trình, người tham gia (“Đối tác”) cung cấp dịch vụ cho Generali Việt Nam thông qua các hoạt động sau:

  • Chia sẻ thông tin về bảo hiểm trực truyến của Generali Việt Nam.
  • Giới thiệu Chương trình đến người khác để họ cùng tham gia (“Người được Đối tác giới thiệu”).

Lưu ý: Đối tác không được đại diện Generali Việt Nam tư vấn, giới thiệu, chào bán Sản phẩm hoặc có bất kỳ hành vi nào làm cho khách hàng hiểu lầm Đối tác là đại lý bảo hiểm hay trung gian phân phối Sản phẩm.

Đối tác sẽ được Generali Việt Nam cấp tài khoản, các đường dẫn giới thiệu và một Mã giới thiệu riêng.

b. Quan hệ giữa Generali và Đối tác là quan hệ giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ. Quan hệ này: i) được xác lập kể từ thời điểm Đối tác đăng ký và được Generali cấp tài khoản tham gia Chương trình; và ii) chấm dứt khi Chương trình chấm dứt hoặc Đối tác chấm dứt/bị chấm dứt tham gia Chương trình.

2.2 Ghi nhận hoạt động:

Generali ghi nhận hoạt động của Đối tác thông qua việc:

  • Khách hàng có nhập Mã giới thiệu của Đối tác khi đặt mua Sản phẩm thành công.
  • Người tham gia Chương trình có nhập Mã giới thiệu của Đối tác khi đăng ký.

2.3 Thù lao:

a. Trên cơ sở kết quả hoạt động và việc tuân thủ Quy chế của Đối tác, Generali sẽ chi trả thù lao cho Đối tác (“Thù lao”). Mức thù lao, loại Thù lao, cơ chế tính Thù lao của mỗi chiến dịch sẽ căn cứ theo thông báo của Generali tại từng thời điểm. 

b. Thù lao đã bao gồm tất cả các loại thuế theo quy định của pháp luật, Generali sẽ khấu trừ tại nguồn trước khi chi trả. Đối tác tự chịu trách nhiệm thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế theo quy định của pháp luật đối với khoản Thù lao nhận được. Khi pháp luật thuế có sự thay đổi hoặc có quy định khác, Generali sẽ thực hiện điều chỉnh tương ứng. 

c. Thù lao được trả vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký, mỗi tháng một lần. Nếu Thù lao của Đối tác trong kỳ thanh toán dưới 150.000 VND, Generali sẽ giữ lại và thanh toán khi Thù lao mà Đối tác tích lũy được từ 150.000 VND trở lên.

d. Generali có quyền không chi trả Thù lao, khấu trừ Thù lao, thu hồi Thù lao, nếu Generali có cơ sở xác định rằng Đối tác không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Quy chế, quy định của Generali hoặc có bất kỳ hành vi gian lận/giả mạo nào hoặc Generali phải hoàn trả phí cho khách hàng. Đối tác đồng ý rằng việc này sẽ không cấu thành bất kỳ cơ sở hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc Đối tác khiếu kiện Generali.

e. Đối với Đối tác là cá nhân: Generali sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% nếu Thù lao của Đối tác trong kỳ thanh toán từ 2.000.000 VND trở lên. 
Đối với Đối tác là tổ chức: Thù lao sẽ được chi trả trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Generali nhận được hóa đơn hợp lệ.

f. Generali có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi quy định về Thù lao tại từng thời điểm. 

ĐIỀU 3. QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TÁC

3.1 Đối tác được cung cấp dịch vụ và hưởng Thù lao theo quy định.

3.2 Đối tác có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế, chính sách, quy định, hướng dẫn của Generali và quy định của pháp luật. 

3.3 Đối tác phải đảm bảo nội dung, phương thức quảng cáo, chia sẻ thông tin của Đối tác không vi phạm quy định của pháp luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, không chứa đựng nội dung cấm (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nội dung: kích động bạo lực, gợi dục, khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật), về chính trị, tôn giáo, bán hàng đa cấp, đầu tư tiền ảo, chống phá nhà nước, chống phá chế độ,...).

3.4 Đối tác tự chịu trách nhiệm độc lập nếu có khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ hành động của Đối tác.

3.5 Đối tác đảm bảo rằng hoạt động của Đối tác không gây nhầm lẫn là Đối tác đang đại diện cho Generali hoặc đó là hoạt động của Generali.

3.6 Việc thiết lập, sử dụng các phương tiện truyền thông có chứa đựng thông tin của Generali phải tuân theo hướng dẫn của Generali và không được gây nhầm lẫn với các phương tiện truyền thông chính thức của Generali (như: trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, tổng đài, ứng dụng di động,…).

3.7 Đối tác chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài khoản được cấp để tham gia Chương trình.

3.8 Đối tác có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được Generali cung cấp hoặc các thông tin khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình (“Thông tin mật”). Đối tác không được phép sử dụng, chia sẻ, tiết lộ Thông tin mật cho bất kỳ ai nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Generali, trừ trường hợp được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định này vẫn tiếp tục có hiệu lực kể cả khi Đối tác không còn tham gia Chương trình hoặc Chương trình đã chấm dứt.

3.9 Đối tác có nghĩa vụ cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu cho Generali một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đối tác không được sửa chữa, giả mạo thông tin, tài liệu, hoặc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký hoặc cung cấp cho Generali.

3.10 Đối tác đảm bảo rằng đã đáp ứng và sẽ luôn duy trì các điều kiện cần thiết, để thực hiện việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Chương trình, quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở quy định của pháp luật quảng cáo, pháp luật về bảo mật thông tin, pháp luật thuế. 

3.11 Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của Quy chế, quy định, hướng dẫn của Generali, quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA GENERALI

4.1 Generali quản lý, vận hành Trang bảo hiểm trực tuyến, Hệ thống của Generali1 trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Generali.

4.2 Generali có quyền kiểm tra kết quả hoạt động của Đối tác.

4.3 Generali có quyền: i) chấm dứt Chương trình; ii) xử lý tài khoản cấp cho Đối tác; iii) chấm dứt việc tham gia Chương trình của Đối tác tại bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của Generali; iv) sửa đổi, bổ sung, Quy chế này tại từng thời điểm.

4.4 Generali được quyền sử dụng, chia sẻ, công bố thông tin của Đối tác, kết quả hoạt động của Đối tác khi cần thiết.

4.5 Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của Quy chế, quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng thì mỗi bên đều có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.

5.2 Đối tác được xem là đã nhận được thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế khi (các) sửa đổi, bổ sung đã được đăng trên Hệ thống của Generali. Việc Đối tác tham gia Chương trình và/hoặc vẫn tiếp tục sử dụng Hệ thống của Generali, được hiểu là Đối tác đồng ý tuân thủ Quy chế (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Quy chế tại từng thời điểm), chính sách, quy định, hướng dẫn của Generali

_________________________

[1] Hệ thống của Generali là hệ thống/nền tảng trực tuyến do Generali cung cấp để triển khai Chương trình. Tại Hệ thống của Generali, Đối tác có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết như: kết quả hoạt động của Đối tác, Thù lao, Quy chế, quy định, hướng dẫn của Generali